ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นักศึกษา บริษัทซอฟต์แวร์ องค์กรต่างๆ และ MIC