แผนที่และการเดินทาง

การเดินทางสู่ ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ กรุงเทพฯ


          มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาสาทรธานีขึ้นในปี 2545 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์การศึกษานอกสถาบัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ หลากหลายรูปแบบมาสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับรู้จากเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและสาขาให้สอดคล้องและทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้มีการศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่และสัมพันธ์กับภาคปฏิบัติหรือการเรียนรู้โดยตรงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งกำลังทำงานอยู่ และประสงค์ที่จะเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบอยู่ ตลอดจนการบริการทางวิชาการโดยจัดหลักสูตรระยะสั้นในด้านต่างๆ แก่บุคลากรในองค์การของภาครัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกิจด้วยสถานที่ที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางมาได้ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมีทางเลือกในการตัดสินใจ เพื่อศึกษาต่อภายหลังเวลาเลิกงานหรือในวันหยุด เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเนื่อง

 

          ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ Microsoft Innovation Center - Bangkok ได้เปิดให้บริการที่ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2551


 

ที่ตั้ง

90/10-17 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
พิกัด 13.722678,100.531133

การเดินทาง

กรณีโดยสารด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีช่องนนทรี และเดินผ่านอาคารสาธรนคร มายังอาคารสาธรธานี 1

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถมาได้ 4 ช่องทาง

  1.      มาจากสีลมเข้า ถ.นราธิวาส ถึงสี่แยกนราธิวาส/สาทร เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าอาคารสาธรธานี 1 (ตึกอยู่หัวมุมถนน)
  2.      มาจากสะพานตากสิน ผ่านสี่แยกนราธิวาส/สาทร แล้วชิดซ้ายทันที เพื่อเลี้ยวเข้าอาคารสาธรธานี 1
  3.      มาจากถนนพระราม 4 ผ่านสี่แยกนราธิวาส/สาทร แล้ว U-TURN เลี้ยวขวากลับมาเพื่อเลี้ยวเข้าอาคารสาธรธานี 1
  4.      มาจากถนนพระราม 3 เลี้ยวขวาที่สี่แยกนราธิวาส/สาทร แล้วชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวเข้าอาคารสาธรธานี 1

ติดต่อ   i-popoos@microsoft.com