เกี่ยวกับ Microsoft Innovation Center

ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ 


ด้วยเป้าหมายหลักในการเป็นผู้สนับสนุนให้เปิดนวัตกรรมซอฟท์แวร์และอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศไทย ศูนย์ MIC จึงได้จัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ห้องอบรม/สัมนา ห้องประชุม Server รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ที่ผู้พัฒนาสามารถซอฟท์แวร์สามารถใช้ในการทดสอบ โดยไม่จำเป็นต้องจัดหาด้วยตัวเอง 

นอกจากนี้ MIC ยังได้มีการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อทดสอบแนวคิดใหม่ๆ ทางด้านการพัฒนาและบริหารโครงการพัฒนา เพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ ให้กับผู้ผลิตซอฟ์แวร์ในประเทศไทยอีกด้วย